Hovedseksjon

Eksamensreglement

TREKKORDNING VED EKSAMEN

I lenken finner du regelverket som ligger til grunn for trekk til ordinær eksamen.
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/eksamen/trekkordning-ved-eksamen-for-grunnskole-og-videregaende-opplaring-udir-2-2018/

FRAMMØTE TIL SKRIFTLIG EKSAMEN

 • Møt ved eksamenslokalet i god tid – senest 30 minutter før eksamen starter.
  Alle skriftlige eksamener starter kl. 0900.
 • Møter du for sent kan du risikere å måtte vente til neste ordinære eksamen før du kan gå opp til eksamen i faget, og du må ta eksamen som privatist.
 • Kontroller at du har med alt du trenger til eksamen før du sjekker inn. Etter du har sjekket inn kan du ikke forlate eksamenslokalet før klokken 10:00.

DETTE MÅ DU HUSKE PÅ

 • Gyldig legitimasjon.
  Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller norsk bankkort med bilde.
 • Din egen skole-PC som er oppdatert med siste oppdateringer. Er du ikke lenger elev i Osloskolen får du låne PC hos oss.
 • Hjelpemidler du skal bruke under eksamen. Du kan ikke låne hjelpemidler av andre under eksamen og hjelpemidler kan ikke leveres til deg etter at eksamen har startet. Du må selv kontrollere at du har med det du trenger under eksamen før du sjekker inn.
 • Du må ta med deg blå eller sort penn, og andre ting du trenger til eksamen (pc/bøker/mat og drikke/hodetelefoner med ledning/annet). Det er ikke tillatt å dele med andre.


I EKSAMENSLOKALET

 • Sett deg straks på anvist plass og forlat ikke plassen uten tillatelse. Trenger du noe, rekk opp hånda, og vaktene tar kontakt med deg.
 • Av hensyn til dine medelever ber vi om at parfyme begrenses eller utelates.
 • På din plass skal det kun være tillatte hjelpemidler, skrivesaker, legitimasjon, mat og drikke.
 • Ytterjakke og veske skal settes på anvist sted.
 • Mobiltelefoner, klokker/smartklokker og alt som kan brukes til å lagre og utveksle informasjon er ikke tillatt under eksamen og skal være avslått og plassert i veske/sekk eller leveres inn.
 • Kontrollere at du har fått riktig eksamensoppgave.
 • Det er ikke tillat med å kommunisere med andre som avlegger eksamen.
 • Det er ikke tillatt å kommunisere med andre ved hjelp av mobiltelefon eller andre elektroniske hjelpemidler.
 • Skolens reglement er også gjeldende under eksamen og dette omfatter bruk av snus/tobakk.
 • Ved en eventuell nødsituasjon i eksamenslokalet må du forholde deg rolig og lytte til beskjeder som blir gitt. Dersom eksamenslokalet må evakueres skal du gå sammen med vakten som har ansvar for deg.

EKSAMENSTID

Fastsatt tid for eksamen står i eksamensoppgaven.

Dersom du kommer for sent vil du få mindre tid til eksamen. Ved todelt eksamen vil ikke dette påvirke skifte mellom del en og to. Skiftet skjer til angitt klokkeslett.

Når eksamenstiden er over har du maks 15 minutter til å klargjøre besvarelsen dersom annet ikke er bestemt.

 

EKSAMENSPAPIR OG INNFØRING

 • Papir som benyttet på eksamensdagen, er merket med skolens navn/kode og deles ut av eksamensvakten.
 • Utlevert papir skal ikke rives i stykker, krølles eller deles
 • Alt papir skal leveres inn før du forlater eksamenslokalet
 • Innføring skal utføres med blå eller sort pen.  Blyantskrevet tekst er kladd, og regnes vanligvis ikke som godkjent besvarelse. Hvis du blir syk under eksamen kan kladd godtas.
 • Skriftlig eksamen etter ny læreplan (LK20) skal gjennomføres i nytt eksamens- og prøvesystem. Det betyr at det ikke er mulig å levere eksamensbesvarelsen på papir.


HVORDAN SKAL BESVARELSEN SE UT?

 • Alle ark du leverer inn skal merkes med eksamensdato, eksamensnummer (oppgis i eksamenslokalet) og fagkode for faget du har eksamen i.
 • Alle ark du leverer skal ha sidenummer og totalt antall sider medregnet evt. vedlegg.
 • Ved elektronisk innlevering etter LK06 følges egen oppskrift for bruk av IKT.
 • NB! Du skal aldri skrive ditt eget navn på besvarelsen! Besvarelsens må heller ikke merkes på en slik måte at sensor kan forstå hvem som har besvart oppgaven.

 

INNLEVERING AV BESVARELSEN

 • Når du skal levere rekker du opp hånda og sitter rolig inntil en vakt kommer.
 • Vakten vil bistå med innlevering og kontrollerer sammen med deg at besvarelsen er korrekt utfylt.
 • Alle ark skal leveres inn.
 • Du kan først forlate plassen din når vakten har gitt beskjed om at alt er i orden.
 • Leverer du før eksamenstiden er over må du også levere inn oppgavesettet.


Hvis du blir syk eller det oppstår andre forhold som forårsaker at du ikke rekker å fullføre besvarelsen innen den fastsatte tiden, kan kladdeark følge med besvarelsen. Skolen vil legge ved en uttalelse som forklarer situasjonen for sensor. Sensorene kan da betrakte kladdeark som en fullgod del av besvarelsen.

HJELPEMIDLER

Ulike hjelpemidler kan være tillatt under eksamen. Be faglærer om oversikt over hvilke hjelpemidler som er nyttige og tilgjengelige i ulike fag. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt.

 • Under eksamen har ikke skolen hjelpemidler til utlån og du kan ikke låne av andre.
 • Lån av ordbøker og andre bøker på biblioteket må gjøres senest dagen før eksamen.
 • Utskrifter må tas ut senest dagen før eksamen.
 • Oversikt over tillatte elektroniske hjelpemidler som er tillatt finner du her


Bruk av bærbar PC

 • Det er kun tillatt å benytte den bærbare PC du har fått på skolen.
 • Du kan ikke benytte Bluetooth under eksamen. Du må bruke ledning for å koble til enheter, f.eks. tastatur, mus eller hodetelefoner. Du kan ikke bruke trådløst utstyr som kobles til med f.eks. wifi, Bluetooth, eller infrarød tilkobling (IR).
 • Du er selv ansvarlig for at PC fungerer og er i god stand på eksamensdagen. Du må logge skole-PCen på skolens nettverk i løpet av den siste uken før eksamen. Microsoft Office må være oppdatert og aktivert.
 • Dersom du glemmer PC vil du trolig ikke få avlagt eksamen.
 • Bærbar PC skal være slått helt av før du går inn i eksamenslokalet. PC som er i dvale, er ikke slått av.
 • På eksamensdagen kan du ikke regne med å ha tilgang til internett. Det vil si at dokumenter du skal benytte under eksamen som hjelpemiddel må legges i egen mappe på C:/harddisken lokalt på din PC. Ha en Back-Up på minnepenn.
 • Bruker du OneNote må du lage PDF av de notatene du skal benytte og lagre disse på C og minnepenn.
 • Minnepenn må sitte i PC under hele eksamen og ikke tas med ut under pauser. Minnepenn bør testes på din PC senest dagen før eksamen.
 • Ved behov for bruk av hodetelefoner har skolen dette til utlån.

 

SKRIFTLIG EKSAMEN I NYE LÆREPLANER (LK20)

 

Det innføres gradvis nye læreplaner for videregående skole. Skriftlig eksamen etter ny læreplan (LK20) skal gjennomføres i nytt eksamens- og prøvesystem. Det betyr at det ikke er mulig å levere eksamensbesvarelsen på papir.

Alle kandidater skal logge seg inn på kandidat.udir.no for å se eventuelt forberedelsesmateriell og sin eksamensoppgave. Du vil automatisk bli sendt til riktig eksamen- og prøvesystem på eksamensdagen.

 

Viktig informasjon om eksamen i LK20

 • Eksamen gjennomføres heldigitalt, og det er krav til bruk av datamaskin. Det er ikke mulig å levere hele eller deler av besvarelsen din på papir. Hvis du får problemer med din datamaskin, er det ikke sikkert du får levert din besvarelse.
 • Du kan bli bedt om å laste opp filer digitalt. Du må derfor ha mulighet til å lagre filer lokalt på din PC for å laste opp. Det anbefales at filer leveres i PDF-format.
 • Noen eksamener krever bruk av eksternt utstyr, som hodetelefoner eller tastatur. Eksternt utstyr må være koblet til din datamaskin med ledning.
 • I fremmedspråk kan det være du må benytte tastatur tilpasset et annet språk. Du må i forkant av eksamen installere tastaturet for det språket du skal ta eksamen i på datamaskinen din. Du bør øve på hvordan det er å skrive språket på datamaskin i god tid før eksamen, slik at du er godt forberedt på å skrive språket på datamaskinen. Du kan også bruke eksternt tastatur tilkoblet med ledning.

Skriftlige eksamener i LK20 som gjennomføres i gammelt system – høsten 2022

Utdanningsdirektoratet har besluttet at innføring av heldigitale eksamener i noen fag etter LK20 skal utsettes. I følgende fag er det fortsatt mulig å levere besvarelse på papir.

Matematikk

Fremmedspråk uten opplæring

Treningslære 1

BRUDD PÅ REGLENE, FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK:

Brudd på reglement eller bestemmelser kan i alvorlige tilfeller føre til at du bortvises fra eksamen, ref. Forskrift til opplæringslova § 3-34 fjerde ledd.. Fusk eller forsøk på fusk får alvorlige konsekvenser som innebærer at du ikke får eksamenskarakter og mister standpunktkarakter.

Eksempler på hva som regnes som fusk eller forsøk på fusk;

 • Gi eller prøve å gi hjelp til andre eller selv motta slik hjelp.
 • Å ha ulovlige hjelpemidler ved arbeidsplassen eller andre steder under hele eksamenstiden.
 • Benytte mobiltelefon eller annen kommunikasjon under eksamen


Dersom du er bortvist fra eksamen eller blir tatt i fusk vil det bli fattet et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er fattet.

 

FORFALL ELLER SYKDOM UNDER EKSAMEN

 • Sykdomsforfall til eksamen må dokumenteres med legeattest datert samme dag, evt. dagen før eksamensdagen. Den må dokumentere at du ikke kan avlegge eksamen den gjeldende eksamensdagen.
 • Legeattesten må leveres på skolen senest innen tre dager etter eksamen.
 • Andre årsaker til frafall må også dokumenteres.
 • Blir du syk under eksamen må du si fra til eksamensvaktene. Eksamensansvarlig avgjør om eksamen må avbrytes.
 • Kandidater som har legitimt forfall til eksamen kan ta eksamen som utsatt prøve ved første ordinære eksamen. Det vil foregå et nytt trekk av eksamensfag.
 • Du kan ikke få vitnemål uten at du har vært oppe til eksamen med bestått karakter.

HVOR VIKTIG ER EKSAMEN?

Hvis du kommer opp til eksamen i et fag, er det eksamen som avgjør om du står eller stryker i faget.

 • Har du karakteren 1 i standpunkt, men får bestått karakter (2 eller bedre) til eksamen, har du bestått faget.
 • Har du karakteren 2 eller bedre i standpunkt, men stryker (karakter 1) til eksamen, har du strøket og må opp til Ny eksamen i faget.
 • Dersom du får IV i standpunkt, går opp til eksamen og består eksamen vil eksamenskarakteren annulleres.  Du må melde deg som privatist i faget og vil ikke få førstegangsvitnemål.
 • Hvis du klager på karakteren, og får medhold i klagen vil eksamenskarakteren være avgjørende for om du består faget.
 • For yrkesfag: Hvis du står til tverrfaglig eksamen, men har stryk i standpunkt i ett av fagene som inngår i den tverrfaglige eksamenen, må du opp til særskilt skriftlig eksamen i dette faget ved første anledning. Dersom du stryker i faget prosjekt til fordypning må du opp til en muntlig- praktisk eksamen ved første anledning eller faget må erstattes med to programfag fra ST, eller 3 mnd. forlenget læretid.


NB! Privatister har ikke rett til Ny eksamen dersom man får karakteren 1 til eksamen.

KLAGE PÅ EKSAMENSKARAKTER:

Du har rett til å klage på eksamenskarakteren ref. Forskrift til opplæringslova §5-9 og §5-10. Dersom du skal klage gjelder følgende:

 • Klagen skal være skriftlig, eget klageskjema kan fås på skolens kontor.
 • Klagen skal leveres til den skolen som er ansvarlig for eksamen du har avlagt.
 • Kun du, dine foresatte (om du ikke er myndig) eller den du har gitt fullmakt har rett til å klage.
 • Klagefristen er 10 dager regnet fra den dagen du har kunnet gjort deg kjent med karakteren.


Klage på skriftlig eksamen:

 • Skolen anbefaler at en faglærer ser gjennom besvarelsen din før du klager
 • De nye sensorene vil først vurdere om karakteren er urimelig. Dersom den virker urimelig blir besvarelsen sensurert på nytt; du kan beholde opprinnelig karakter, du kan gå opp, og du kan gå ned i karakter.
 • Eksamensklager på skriftlig eksamen skal ikke skal begrunnes.

 

Muntlig eksamen:

 • Du kan ikke klage på selve vurderingen, bare på formelle feil ved gjennomføring av eksamen. Eksempel på dette er: urimelige avbrudd og forstyrrelser, eller at eksamensoppgaven ikke er innenfor læreplanens kompetansemål.
 • Du må begrunne årsaken til klagen.
 • Klagen må være signert av den som klager.
 • Rektor vil be om uttalelse fra faglærer og sensor. Klagen sendes deretter til klagenemnda.
 • Hvis du får medhold, kan du gå opp til ny eksamen med ny sensor. Dersom det er et trekkfag og du velger å ta eksamen, skal faget trekkes på nytt.
 • Dersom du velger å ikke ta eksamen på nytt vil det komme en merknad på ditt vitnemål som forklarer hvorfor eksamen er annullert.

 

TILRETTELEGGING AV EKSAMEN

Elever kan etter søknad få tilrettelagt forholdene ved eksamen ref. Forskrift til opplæringslova § 3-32.

Les mer om hvordan søker om tilrettelegging av eksamen på skolens hjemmeside.