Hovedseksjon

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Hvem kan søke?
Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om dette.
Du kan ikke søke om tilrettelegging på grunn av manglende norskkunnskaper.
Vedtaket gjelder for ett og ett skoleår av gangen.

Du må dokumentere behovet
Dokumentasjonen må være skrevet av sakkyndig instans (for eksempel av fastlegen din dersom det gjelder medisinske forhold), og må dokumentere og anbefale tiltakene du søker om. Ta kontakt med rådgiver på skolen i god tid før søknadsfristen hvis du er usikker på hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden.

Eksempler på tilrettelegging:

Skriftlig eksamen
Utvidet tid: På 5-timers eksamen er det 60 minutter utvidet tid og på 4-timers eksamen er det 45 minutter. På todelt eksamen fordeles den utvidede tiden forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2. Skjermet eksamensplass. Opplesning av eksamensoppgaven der ingen hjelpemidler er tillatt, for eksempel del en av todelt eksamen. Skrivehjelp der ingen hjelpemidler er tillatt, for eksempel del en av todelt eksamen. Du kan bruke lese- og skrivestøttende programmer på din datamaskin i fag der alle hjelpemidler er tillatt. Du behøver ikke søke om dette. Du må ha alle programmer lokalt lagret på din datamaskin. Alle enheter må være tilkoblet med ledning. Skrivestøttende programmer må være tastaturbasert. Les mer om dette: Retningslinjer for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen (PDF 0,4MB) Utvidet tid ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen: Du får 10 minutter mer i forberedelsestiden eksamensdagen.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen
Utvidet tid: 10 minutter mer i forberedelsestiden på eksamensdagen. Opplesing av eksamensoppgaven.
Når må du søke?
Dersom du har kroniske lidelser som er av varig art må du søke innen fristen
Innen 15. september (høstsemesteret) Innen 1. februar (vårsemesteret) Ved akutte behov vurderer vi søknader utover fristen. Da vil vedtaket kun gjelde så lenge det akutte behovet er til stede.

Slik søker du:
1. Du søker i VISMA InSchool -> Mine søknader
2. Velg menyen Særskilt tilrettelegging ved eksamen
3. Her kan du velge å søke om tilrettelegging i fag.
4. Husk å laste opp dokumentasjon fra sakkyndig instans med søknaden
Har du spørsmål kan du kontakte din rådgiver på skolen eller Åshild Bue på skolens kontor.