Hovedseksjon

Ordensregler

Overordnet ordensreglement for Osloskolen gjelder – i tillegg til de lokale presiseringer som er beskrevet nedenfor.

LOKALE PRESISERINGER SOM GJELDER

1.1.1     Ulsrud videregående skole

Reglementet gjelder skolens elever fra undervisningen starter for dagen til den er over.
Reglementet gjelder også for elevene selv om de forlater skolen i skoletiden.

Elevene forplikter seg til aktivt å være med på å skape et godt skolemiljø. Elevene skal unngå å skape konflikter og bidra til å løse konflikter. Å motta besøk utenfra, eller å dra på besøk til andre steder i skoletiden er i strid med dette. Eventuelle besøkende i skoletiden må henvende seg på skolens kontor.

På skolen skal elever og lærere bruke norsk som felles språk.

Under prøver og andre vurderingssituasjoner må elevene bare bruke tillatte hjelpemidler. Det er ikke lov å benytte andres eller egne tidligere innleverte arbeider uten å oppgi disse i kildehenvisninger.

Hvis lærer er mer enn 5 minutter forsinket må klassens elever gi beskjed til kontoret om forsinkelsen. 

1.1.2     Fravær fra undervisningen

 1. Elever over 18 år og foresatte til elever under 18 år må dokumentere fraværet så snart som mulig og senest innen midnatt 1.fraværsdag. Varsling om fravær skal sendes på e-post eller SMS til kontaktlærer.
 2. Elever som kommer mer enn 15 minutter for sent til en undervisningstime får dette registrert som fravær for hele timen. Elever som kommer til undervisning etter timen har begynt men innen de første 15 minuttene vil få dette registret som en ordens anmerkning. Udokumentert fravær vil bli registrert som en atferds anmerkning.

 Permisjoner til feriereiser utenom skolens ferier gis ikke.

1.1.3     Elevene og orden

 1. Elevene er selv ansvarlig for egne læremidler, klær, penger og andre verdisaker, samt mobiltelefoner og alle andre saker de tar med seg til skolen. Dette gjelder selv om disse sakene er innelåst i et bokskap. Dersom personlige eiendeler blir borte i skoletiden må eleven selv bære tapet ved dette.
 2. Alle elevene må delta i felles opprydning som blir organisert av skolen.
 3. Oppslag om ulike arrangementer eller hendelser, eller utdeling av brosjyrer kan bare skje hvis en fra skolens ledelse har gitt tillatelse til dette.
 4. Mobiltelefoner er ikke tillatt brukt mens opplæring foregår. Mobiltelefoner plasseres av elev i klasserommets mobilhotell ved starten av økten. Faglærer låser opp og deler ut telefon til elev. Dersom en elev velger å ikke bruke mobilhotell, skal mobiltelefonen oppbevares lydløst og ute av syne gjennom undervisingsøkta.

Karakter i orden og atferd 

 1. Ved 5 ordensanmerkninger sendes varsel om nedsatt standpunktkarakter i orden.
 2. I henhold til forskrift til opplæringsloven § 4-9 kan følgende karakterer gis:
  a) God (G). Vanleg god orden og vanleg god åtferd
  b) Nokså god (Ng). Klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd
  c) Lite god (Lg). I ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd.

Skolen tolker det dit hen at 10 ordensanmerkninger per termin er klare avvik fra vanlig orden. 20 ordensanmerkninger tolkes å være store avvik fra vanlig orden.

 1. Karakter i atferd vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Skolen tolker det dit hen at 10 atferds anmerkninger knyttet til udokumentert fravær per termin er klare avvik fra vanlig atferd. 20 ordensanmerkninger tolkes å være store avvik fra vanlig atferd.

Sanksjoner 

 1. Misbruk av skolens datamaskin vil kunne føre til stenging av skolens nettverk for den enkelte eleven. Elever som får flere enn 2 anmerkninger for ikke fagrelatert bruk av data vil kunne stenges fra internett tilgang med unntak av Skoleplattformen i inntil 2 uker.
 2. Dersom en elev velger å ikke bruke mobilhotell, skal mobiltelefonen oppbevares lydløst og ute av syne gjennom undervisingsøkta. Mobilen inndras og leveres kontoret. Kan hentes på slutten av dagen.
 3. Elever som er borte med udokumentert fravær fra varslede prøver kan få beskjed om å møte til en utsatt prøve etter vanlig skoletid.

Det gode læringsmiljø

ALLE PÅ SKOLEN ØNSKER ET GODT LÆRINGSMILJØ

 • Mobiltelefonen skal være lydløs og ute av syne i timen
 • Mat spises i friminutt
 • Toalettbesøk skjer i friminutt
 • PC skal kun brukes til faglig arbeid i timen
 • Utstyr/bøker skal tas med til oppstart av timen