Hovedseksjon

Ordensregler

Overordnet ordensreglement for Osloskolen gjelder – i tillegg til de lokale presiseringer som er beskrevet nedenfor.

1.1 Lokale presiseringer som gjelder Ulsrud videregående skole

Vi ønsker et godt læringsmiljø. Derfor:

 • Opptrer vi vennlig og respektfullt mot alle vi møter
 • Møter vi presis og har med oss alt nødvendig utstyr til undervisningen
 • Oppbevarer vi mobiltelefoner ute av syne i timene, med innstillingen "lydløs"
 • Legger vi toalettbesøk til friminuttene
 • Bruker vi pc kun til faglig arbeid


1.2 Fravær fra undervisningen

 • Elever over 18 år og foresatte til elever under 18 år, må dokumentere fravær så snart som mulig, og senest innen midnatt 1.fraværsdag. Varsling om fravær skal skje til kontaktlærer.
 • Elever som kommer mer enn 15 minutter etter undervisningsstart, får registrert fravær for hele timen. Elever som kommer etter undervisningsstart, men innen de første 15 minuttene, vil få dette registret som en ordensanmerkning.
 • Elever som har udokumentert fravær fra varslede vurderinger, kan få beskjed om å møte til en utsatt vurdering etter vanlig skoletid.
 • Permisjoner til feriereiser utenom skolens ferier gis normalt ikke.
 • Hvis lærer er mer enn fem minutter forsinket til undervisningsstart, må klassens elever gi beskjed til kontoret om forsinkelsen.


1.3 Orden og adferd

 • I henhold til forskrift til opplæringsloven § 3-13 skal eleven ha karakter i orden og adferd. Orden- og adferdskarakter blir fastsatt etter en drøfting med kontaktlærer og elevens andre faglærere. Elever som står i fare for en nedsatt standpuntkarakter i orden og/eller adferd, skal varsles om dette.
 • Eleven er selv ansvarlig for egne læremidler, klær, penger og mobiltelefon, samt alle andre saker de tar med seg til skolen. Dette gjelder også eiendeler innelåst i skolens skap. Dersom personlige eiendeler blir borte i skoletiden, må eleven selv bære tapet.
 • Mobiltelefoner oppbevares lydløst og ute av syne gjennom undervisingsøkta. De skal fortrinnsvis plasseres i klasserommets mobilhotell ved starten av økta, av eleven selv. Etter økta vil faglærer låse opp og gi eleven sin telefon. Dersom en elev velger å ikke bruke mobilhotellet, og telefonen er synlig, skal lærer ta telefonen og levere den til kontoret. Eleven kan hente den der etter skoledagens slutt.
 • Oppslag om ulike arrangementer eller hendelser kan bare henges opp hvis en fra skolens ledelse har gitt tillatelse til dette. Dette gjelder også utdeling av brosjyrer.
 • Alle elever må delta i felles opprydning som blir organisert av skolen.
 • Under prøver og andre vurderingssituasjoner må elevene bare bruke tillatte hjelpemidler. Det er ikke lov å benytte andres arbeide, eller egne tidligere innleverte arbeider uten å oppgi disse som kilder.
 • Misbruk av skolens datamaskin vil kunne føre til stenging av skolens nettverk for den enkelte elev. Elever som ved mer enn en anledning bruker pc til annet enn fagrelatert jobbing, vil kunne fratas internett-tilgang, med unntak av Skoleplattformen, i inntil to uker.
 • Eventuelle besøkende i skoletiden må henvende seg på skolens kontor.