Hovedseksjon

Særskilt språkopplæring

Særskilt norskopplæring tilbys elever som har svake ferdigheter i norsk og ikke kan følge undervisningen på norsk. Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring tilbys hvis eleven har behov for det, og er en rett for nyankomne og andre minoritetselever som har så svake norskferdighet at de ikke kan følge noen undervisning på norsk.

Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig blir god nok i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Når eleven kan nok norsk, skal eleven ikke lenger få særskilt språkopplæring.

Hva skjer når skolen anbefaler særskilt språkopplæring?
• Skolen kartlegger elevenes ferdigheter i norsk.
• Skolen sender forhåndsvarsel til eleven/foresatte. Eleven/foresatte gis mulighet til å uttale seg innen en bestemt frist.
• Skolen fatter vedtak og sender vedtaket til eleven/foresatte. Vedtak om særskilt språkopplæring kan ikke fattes dersom eleven/foresatte har svart at de ikke ønsker særskilt språkopplæring. Eleven følger da vanlig opplæring i norsk.
• Eleven/foresatte kan klage på vedtaket.

Hva skjer når elev/foresatte søker om særskilt språkopplæring?
• Eleven/foresatte sender søknad til skolen.
• Skolen kartlegger elevenes ferdigheter i norsk.
• Skolen vurderer om eleven har behov for særskilt språkopplæring eller ikke.
• Skolen fatter vedtak.
• Eleven/foresatte kan klage på vedtaket.